कुंज बिहारी मिश्र माधव राय मैथिली गीत

कोना कादो लागल

कनियाँ बैगन तोरऽ गेलियै कियै बाड़ी में लिरिक्स कोना कादो लागल साउथ सिल्क के साड़ी में,कनियाँ बैग़न तोरऽ गेलियै कियै बाड़ी में,कनियाँ बैग़न तोरऽ गेलियै कियै बाड़ी में,कोना कादो लागलललललल…कोना कादो लागल साउथ सिल्क के साड़ी में,कनियाँ बैग़न तोरऽ गेलियै कियै बाड़ी में,कनियाँ बैग़न तोरऽ गेलियै कियै बाड़ी में,कनियाँ यै.. कनियाँ यै..कनियाँ यै.. कनियाँ यै.. […]