पूनम मिश्रा मैथिली गीत

जहिया सऽ गेलखिन सजना निन्द उड़ि गेलै

रामा जकरे लै जगलियै लिरिक्स जहिया सऽ गेलखिन सजना, निन्द उड़ि गेलै,आहे राम निन्द उड़ि गेलै,फेर नै घुरि कऽ एलै ना,फेर नै घुरि कऽ एलै ना,रामा जकरे लैऽ जगलियै, ओ निरमोहिया भेलै ना,रामा जकरे लैऽ जगलियै, ओ निरमोहिया भेलै ना,रामा जकरे लैऽ जगलियै,जहिया सऽ गेलखिन सजना, निन्द उड़ि गेलै,आहे राम निन्द उड़ि गेलै,फेर नै घुरि […]

पूनम मिश्रा मैथिली गीत

विनती सुनियौ हे महारानी

विनती सुनियौ हे महारानी लिरिक्स विनती सुनियौ हे महारानी, हम सब ठाढ़ शरण में ना,विनती सुनियौ हे महारानी, हम सब ठाढ़ शरण में ना,हम सब ठाढ़ शरण में ना,मैया ठाढ़ शरण में ना,विनती सुनियौ हे महारानी, हम सब ठाढ़ शरण में ना,विनती सुनियौ हे महारानी, हम सब ठाढ़ शरण में ना,विनती सुनियौ हे महारानी, अक्षत […]