रामबाबू झा

आहाँ थिकौं माँ जगदम्ब हे – भगवती गीत

कियै बिसरै छी हमरा लिरिक्स आहाँ थिकौं माँ जगदम्ब हे,कियै बिसरै छी हमरा,आहाँ थिकौं माँ जगदम्ब हे,कियै बिसरै छी हमरा,दौरल एलौं द्वार हे, माँ आहीं केर असरा,दौरल एलौं द्वार हे, माँ आहीं केर असरा,आहाँ थिकौं माँ जगदम्ब हे,कियै बिसरै छी हमरा,आहाँ थिकौं माँ जगदम्ब हे,कियै बिसरै छी हमरा….. हम निर्बल छी टूगर टापर,लागल बहुत अछि […]